Het bestuur van FC Dauwendaele nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de 47ste Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden in het clubhuis op donderdag 23 november 2017 om 21.00 uur.

De agenda is als volgt:
1) Opening
2) Mededelingen
3) Notulen van de 46ste ALV op 20 oktober 2016
4) Jaarverslag secretaris
5) Jaarverslag penningmeester plus begroting 2017-2018
6) Verslag kascommissie
7) Verkiezing kascommissieleden
8) Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar zijn Gerrie van Wijngaarden en Ramon Dahoe, het bestuur stelt voor hen te benoemen voor een periode van drie jaar.
Aftredend en niet herkiesbaar is Krijn Henken.
9) Stichting Ondersteuning FC Dauwendaele
10) Uitreiking FC Dauwendaelespelden
11) Uitreiking blijken van waardering
12) Rondvraag
13) Sluiting

Stukken liggen ter inzage in de bestuurskamer vanaf 9 november 2017