48ste ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van FC Dauwendaele nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de 48ste Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden in het clubhuis op donderdag 11 oktober 2018 om 21.00 uur.

De agenda is als volgt:
1) Opening
2) Mededelingen
3) Notulen van 47ste ALV op 23 november 2017
4) Jaarverslag secretaris
5) Jaarverslag penningmeester plus begroting 2018-2019
6) Contributieverhoging
Met ingang van het seizoen 2019-2020 stelt het bestuur een contributieverhoging voor van € 6,– per seizoen voor senioren, junioren en pupillen. De contributie voor donateurs en rustende leden wijzigt niet.
6) Verslag kascommissie
7) Verkiezing kascommissieleden
8) Verkiezing bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar is Peter Burgs, daarnaast treden ook de bestuursleden ad interim terug en dat zijn Martien Schijvenaars en Marnix van Wijngaarden. Het bestuur stelt voor om als bestuursleden te benoemen: Karin Zieverink, Jordy Stokkerman, Paul de Nooijer en Hanno Kant.
Overigens is het bestuur nog naarstig op zoek naar een voorzitter. Kandidaten hiervoor kunnen zich t/m 9 oktober a.s. aanmelden bij de secretaris: pburgs@zeelandnet.nl.
9) Stichting Ondersteuning FC Dauwendaele
10) Uitreiking FC Dauwendaelespelden
11) Uitreiking blijken van waardering
12) Rondvraag
13) Sluiting

Stukken liggen ter inzage in de bestuurskamer vanaf 27 september 2018