Algemene Ledenvergadering 2017-2018

Deze ALV kende een vlot verloop met nieuwe bestuursleden en ereleden.

Om 21.21 uur opende voorzitter ad interim Martien Schijvenaars de ledenvergadering. Bij het begin van een ALV staan we altijd even stil bij de overledenen. Vorig seizoen is er gelukkig niemand die betrokken was bij onze vereniging overleden, maar op 31 augustus jl. hebben we afscheid moeten nemen van voorbeeldvrijwilliger Paul Vreede. Martien vraagt de aanwezigen om te staan en extra aan Paul te denken.

Daarna werden de geijkte punten zonder opmerkingen afgehamerd: de notulen, de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester, de begroting, de contributieverhoging en het ontbrekende verslag van de kascommissie. Zo kwamen we vlotjes bij agendapunt 8 en hier stelde Adrie Melaard zich beschikbaar voor de kascontrole van dit seizoen.

Vervolgens werd aangekomen bij de bestuursverkiezingen. Richard Bon had zich gekandideerd maar trok zich bij aanvang van dit agendapunt terug zodat bij acclamatie tot nieuwe bestuursleden werden gekozen: Karin Zieverink, Jordy Stokkerman, Hanno Kant, Paul de Nooijer en Finus Kuijs. Zo kent het bestuur sinds lange tijd weer het volgens de statuten maximum aantal leden van negen.
Marnix van Wijngaarden, de tijdelijke penningmeester, en Peter Burgs, secretaris, hebben zich niet verkiesbaar gesteld. Formeel wordt op de eerstvolgende HB-vergadering na de ALV pas gesproken over de in te nemen functies, maar hier is voor de ALV reeds met betrokkenen over gesproken en het bestuur ziet er nu als volgt uit:
– Martien Schijvenaars en Finus Kuijs delen het voorzitterschap.
– Karin Zieverink en Paul de Nooijer vormen samen het secretariaat.
– Hanno Kant wordt penningmeester.
– Algemene bestuursleden zijn Ko Noordhoek (wedstrijdzaken), Jordy Stokkerman (technische zaken), Gerrie van Wijngaarden (accommodatie en onderhoud) en Ramon Dahoe (jeugdzaken).

Gebruikelijk is dat op een ALV ook altijd de inspanningen van de Stichting Ondersteuning FC Dauwendaele worden besproken. Deze werden dit jaar toegelicht door Afrim Geuze.

Hierna werd overgegaan tot de uitreiking van de spelden aan die leden die afgelopen seizoen 25 jaar lid zijn. Dit jaar gaat de FC Dauwendaelespeld naar Ko Noordhoek, Rolf Westerhout en Pim van Nunen. De laatste twee waren niet aanwezig, zij krijgen hij oorkonde plus speld op een later tijdstip.
De Blijken-van-Waardering worden jaarlijks uitgereikt aan leden die op vrijwillige basis veel voor de vereniging hebben gedaan. Hiervoor kwamen in aanmerking Raymond Gerrits, Jan Dagevos en Freddie Melaard. Bloemen met een waardebon voor een diner-voor-twee werden door de voorzitter overhandigd. Ali Jaffari was afwezig, maar hij krijgt de bescheiden alsnog.

Een extra agendapunt, zeg maar punt 12a, werd ingevoegd. Twee mensen werden benoemd tot erelid van FC Dauwendaele. Voorzitter Martien Schijvenaars overhandigde met warme woorden de bloemen en dinerbon aan Ko Noordhoek en Peter Burgs. Zij zijn het 16e en 17e erelid van onze vereniging.

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt, zodat de voorzitter om 21.51 uur deze 48ste ledenvergadering sloot en de aanwezigen namens de vereniging een drankje aanbood.