Donderdag 23 november 2017 vond de 47ste Algemene Ledenvergadering van FC Dauwendaele plaats in het clubhuis.  Na de gebruikelijke agendapunten werd de begroting voor het seizoen 2017-2018 vastgesteld en na een positief verslag van de kascommissie werden de bestuursleden Gerrie van Wijngaarden en Ramon Dahoe door de vergadering unaniem herbenoemd voor nog een periode van drie jaar. Krijn Henken, onze penningmeester, heeft te kennen gegeven te willen stoppen  als bestuurslid en stelde zich dus niet herkiesbaar. Voorzitter Hans Poortvliet bedankte Krijn namens het bestuur voor de afgelopen jaren en overhandigde hem een dinerbon plus een bos bloemen.
Daarna kreeg Martien Schijvenaars het woord en hij vertelde namens de Stichting Ondersteuning FC Dauwendaele waar de stichting zich het afgelopen seizoen mee bezig heeft gehouden en wat de plannen zijn voor het lopende seizoen.
Agendapunt 10) betrof het uitreiken van de FC Dauwendaelespeld aan die leden die dit seizoen 25 jaar lid zijn van FC Dauwendaele.  Vergezeld van een bos bloemen overhandigde Hans Poortvliet de speldjes en een oorkonde aan Matthias Hoekman en Niels Noordhoek. Rik Westerhout was afwezig, maar hij ontvangt de speld en zijn oorkonde op een later moment.
En dan de blijken-van-waardering. Deze worden toegekend aan leden die zich extra hebben ingespannen voor vrijwilligerswerk. Een bos bloemen, een blijk plus een dinerbon in een restaurant naar keuze werd overhandigd aan Peter van Vooren, Splinter de Dreu, Jordy Stokkerman, Ad Jobse en Jan-Jaap Corré.  Paul de Nooijer krijgt de blijk en bon op een ander tijdstip, hij was afwezig.
Na de rondvraag sloot voorzitter Hans Poortvliet de 47ste ALV en bood de aanwezigen namens het bestuur een drankje aan.